GDPR

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Johnny Karlsson är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka källor samlar Dataliner in dina personuppgifter ifrån?

Förutom de uppgifter du själv lämnar eller som samlas in utifrån dina köp och användning av tjänster, kan Dataliner även samla in personuppgifter från tredje part, såsom adressuppgifter från offentliga register och information om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dataliner delar personuppgifter med personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla tjänster samt med andra självständiga personuppgiftsansvariga företag enligt behov och lagkrav. Alla sådana delningar följer säkerhetskrav och begränsningar för att skydda personuppgifterna.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dataliner strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES och alla egna IT-system finns inom dessa områden.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt för respektive ändamål. Specifika lagringsperioder kan variera.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering av uppgifter, begränsning av behandling, invändningar mot behandling samt rätt till dataportabilitet.

Vad använder Dataliner AB dina personuppgifter till?

Dataliner använder personuppgifter för olika ändamål såsom leverans, hantering av betalning, kundservice, förebyggande av missbruk och brott mot företaget samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Hur hanterar vi personnummer/organisationsnummer?

Dataliner behandlar endast personnummer när det är motiverat med hänsyn till ändamålet och nödvändigt för säker identifiering.

Hur skyddas dina uppgifter?

Företaget använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

HANTERING AV COOKIES

Dataliner använder olika typer av cookies för att förbättra tjänster och analysera användningen av webbplatser.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen övervakar tillämpningen av lagstiftningen gällande personuppgifter. Du kan lämna in klagomål om felaktig hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Har du frågor om dataskydd?

För frågor om dataskydd kan du enklast kontakta Dataliner genom e-post: shop@dataliner.se eller telefon: 016-14 71 40.